Markus Ossi - 3. marraskuuta 2014
Canon EOS 700D + 18-135 IS STM -objektiivi

Canon EOS 700D + 18-135 IS STM -objektiivi

Olen ollut viimeisen parin kuukauden aikana aika paljon tekemisissä videoblogien kanssa. Olen jopa miettinyt oman videoblogin perustamista. Tähän liittyen olen selvitellyt, että minkälaisia kameroita, mikrofoneja ja ohjelmistoja isoimmat videobloggaajat käyttävät.

Kameran osalta suosituimpia vaikuttaa olevan Canon EOS 700D. Myös muut Canonin järjestelmäkamerat ovat suosittuja. Objektiivin osalta eniten kannatusta on saanut 18-135 IS STM. Itse en objektiiveista juuri mitään ymmärrä, mutta ilmeisesti tämä soveltuu erinomaisen hyvin tällaiseen ”oman kasvojen kuvailuun läheltä” -tyyppiseen videobloggailuun.

Ehkä hieman yllättäen kameraa tärkeämpi väline on hyvä mikrofoni. Hyvä äänenlaatu luo heti videoblogista ammattimaisemman vaikutelman.

Mikrofonien osalta suosituimpia ovat:

 • Audio-Technica AT 2005
 • Audio-Technica AT 2020 USB
 • Blue Snowball
 • Blue Yeti
 • Blue Snowflake

Mikrofonin lisäksi ostolistalle menee ”pop screen”. Hyvän mikrofonin ja ”pop screenin” saa esimerkiksi Thomannista (the t.bone SC 440 USB Podcast Bundle).

Ohjelmistojen osalta suurin osa on aloittanut iMovie-ohjelmistolla, joka tulee Applen tietokoneiden mukana. Vlogin suosion kasvaessa moni vloggaaja on siirtynyt käyttämään Final Cut Pro -ohjelmistoa.

Tietokoneista suosituimpia ovat MacBook Air ja MacBook Pro Retina-näytöllä.

Popularity: 2% [?]

Markus Ossi - 7. elokuuta 2014
Kevytyrittäjän markkinointikirja

Kevytyrittäjän markkinointikirja

Ukko.fi-laskutuspalvelun Sanna Laitinen, Olli Kopakkala ja Taneli Pasanen julkaisivat tällä viikolla Kevytyrittäjän markkinointikirja -nimisen oppaan. Oppaassa käydään läpi muun muassa:

 • Täydellisten kotisivujen rakentaminen
 • Kevytyrittäjän hakukoneoptimointi
 • Google AdWords -mainonta
 • Mainonta sosiaalisissa medioissa

Opas on tarkoitettu Ukko.fi-palvelun käyttäjille, mutta sanoisin, että tässä on kyllä tehty ihan kenen tahansa yrittäjän opas Internet-markkinointiin. Tämän oppaan hienous on siinä, että se perustuu selkeästi kirjoittajien omiin kokemuksiin siitä, mikä Suomessa toimii ja mikä ei.

Amazonista löytyvien kirjojen ongelma on, että niiden vinkit toimivat vain silloin, kun markkinointibudjetti on massiivinen. Englanninkielisten blogien vinkit eivät taas sovellu Suomessa käytettäviksi. Esimerkiksi amerikkalaisten hakukoneoptimointivinkkien soveltaminen Suomessa ei varmasti johda toivottuun lopputulokseen. Tuloksia voi tulla kyllä lyhyellä tähtäimellä, mutta pitkällä tähtäimellä lopputulos on yleensä katastrofi.

Jos olet suomalainen yrittäjä, suosittelen lataamaan ja lukemaan oppaan läpi.

Oppaan voi ladata osoitteesta: http://info.ukko.fi/markkinointikirjan-latauslinkki

Ps. Voi kun tästä saisi painetun version kirjahyllyyn

Popularity: 2% [?]

Markus Ossi - 30. joulukuuta 2013

En ole nähnyt tästä vielä mitään Suomen lehdistössä, mutta sain kuulla aamulla, että Dagens Industri (ja monet muut ruotsalaislehdet) uutisoivat, että Tradedoubler on sulkemassa konttorinsa Suomessa. Pienen haeskelun jälkeen löysin seuraavan alkuperäisen lehdistötiedotteen ruotsiksi:

Som en fortsättning på det åtgärdsprogram som sjösattes i november 2012
annonserar Tradedoubler nya åtgärder för att stärka förutsättningarna för lönsam
tillväxt.
För att bygga vidare på det framgångsrika åtgärdsprogram som bolaget initierade
i november 2012, annonserar Tradedoubler en rad åtgärder för att ytterligare öka
fokus på att leverera lösningar för prestationsbaserad marknadsföring på
bolagets huvudmarknader.

Den nordiska verksamheten omstruktureras och kommer att drivas från Stockholm,
vilket innebär att kontoren i Helsingfors och Köpenhamn stängs. Därutöver kommer
samtliga kontor och centrala supportfunktioner ses över för att öka
effektiviteten i organisationen. Åtgärderna innebär en reducering av antalet
tjänster i hela verksamheten.

Under 2013 har kampanjverksamheten fortsatt att minska i linje med Tradedoublers
strategiska inriktning. Som ett resultat av detta kommer samtliga
kampanjaktiviteter integreras i affiliate-verksamheten, vilket ger ytterligare
effektivitetsvinster.

Administrativa funktioner kommer i högre grad centraliseras till Tradedoublers
kontor i Telford, Storbritannien.

Rob Wilson, Tradedoublers VD och koncernchef, kommenterar förändringarna:

“De åtgärder vi vidtar bygger på det omstruktureringsprogram som vi startade
2012. De gör det möjligt för oss att fokusera på kärnverksamheten, lösningar för
prestationsbaserad marknadsföring, på våra nyckelmarknader i Europa för att
leverera uthållig, lönsam tillväxt.”

Som en följd av åtgärdsprogrammet kommer Tradedoublers resultat för det fjärde
kvartalet 2013 att belastas med omstruktureringskostnader uppgående till 22 Mkr,
av vilket huvuddelen kommer att påverka kassaflödet för 2014. När åtgärderna är
fullt genomförda innebär det en kostnadsbesparing om 55 Mkr på årsbasis med full
effekt från andra halvåret 2014.

Utöver kostnaderna för åtgärdsprogrammet kommer Tradedoublers resultat för det
fjärde kvartalet belastas med en nedskrivning av immateriella tillgångar
hänförlig till administration och support som uppgår till ungefär 10 Mkr.

Tradedoubler emitterade nyligen ett obligationslån om 250 Mkr. Det kommer att
möjliggöra för bolaget att stärka sin kärnverksamhet under 2014 genom att
kapitalisera på sina starka positioner på huvudmarknaderna. I en kommentar till
obligationslånet sa Rob Wilson, ”Vi är mycket nöjda med det stora intresset för
obligationen bland investerare. Den övertecknade emissionen stärker vår
finansiella position ytterligare och är ett viktigt led i att långsiktigt
förbättra förutsättningarna för expansion.”

Stockholm den 30 december 2013

Tradedoubler AB (publ.)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som TradeDoubler AB ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 30 december 2013 klockan 08.00.
För ytterligare information kontakta:

Rob Wilson
VD och Koncernche
Telefon: +44 7500667587
E-mail: rob.wilson@tradedoubler.com
Om Tradedoubler

Tradedoubler är internationellt ledande inom prestationsbaserad digital
marknadsföring och teknologi. Företaget grundades i Sverige 1999 som en pionjär
inom affiliate-marknadsföring i Europa. Internationell strategisk förståelse
kombinerat med djupgående lokalkännedom gör Tradedoubler till det mest
framgångsrika paneuropeiska företaget inom prestationsbaserad marknadsföring än
idag. Tradedoubler hjälper cirka 2 000 annonsörer att nå sina affärsmål genom
ett högkvalitativt nätverk med cirka 140 000 publishers. Koncernen var först att
erbjuda integrerade lösningar för e- och m-handel så att annonsörer kan vidga
sina onlineprogram till mobila enheter.

Tradedoubler eftersträvar nära samarbeten med sina kunder för att öka deras
försäljning och hjälpa dem till nationell och internationell framgång. Bland
Tradedoublers annonsörer finns American Express, ClubMed, Disney, Expedia och
CDON. Aktien noteras på Nasdaq OMX. Mer information finns på
www.tradedoubler.com

Tässä vielä käännetty versio englanniksi:

As a continuation of the programme it began in November 2012, Tradedoubler has
announced new measures to strengthen the foundations for profitable growth.
Building on the success of the programme it began in November 2012, Tradedoubler
has announced a series of measures that will give the company an increased focus
on delivering its performance marketing solution in its core markets.

The Nordic operations will be restructured and will be operated from Stockholm.
This means that the offices in Helsinki and Copenhagen will close. In addition,
all offices and corporate support functions will be streamlined to deliver
greater efficiencies throughout the organisation. The changes will result in job
losses across the business.

During 2013 the campaign business has continued to decline as per Tradedoubler’s
strategic direction and, as a result, all campaign activity will be integrated
into the affiliate business, delivering further operational efficiencies.

A growing number of administrative functions will be centralised through
Tradedoubler’s office in Telford, UK.

Speaking about the changes, Rob Wilson, President and CEO of Tradedoubler said:

“The measures we are taking build on the restructuring programme that we began
in 2012 and will enable us to focus on our core performance marketing solution
in key European markets, delivering sustainable, profitable growth.”

As a result of the restructuring measures, Tradedoubler’s results for the fourth
quarter of 2013 will be subject to restructuring charges amounting to SEK 22
million the majority of which will impact cash flow in 2014. Once the measures
are fully implemented they will provide cost savings equal to SEK 55 million
annually, with full impact from H2 2014.

In addition to the costs for the efficiency measures, Tradedoubler’s results for
the fourth quarter will be impacted by write-downs of intangible assets, related
to administration and support, amounting to approximately SEK 10 million.

Tradedoubler recently announced the issue of a bond of SEK 250 million, which
will enable the company to strengthen its core business during 2014 by
capitalising on strong foundations in core markets. Commenting on the bond
issue, Rob Wilson said, “We were very pleased with the strong interest in the
bond among investors. The oversubscribed issue strengthens our financial
position and is an important step in improving our long-term prospects for
expansion”.

Stockholm 30 December 2013

TradeDoubler AB (publ.)

The information in this announcement is required to be disclosed by TradeDoubler
AB under the Swedish Securities Markets Act (Sw. lagen om
värdepappersmarknaden). This information was released for publication at 08.00
CET on December 30 2013.
For further information, please contact:

Rob Wilson
President and CEO
Phone: +44 7500667587
E-mail: rob.wilson@tradedoubler.com
About Tradedoubler

Tradedoubler is an international leader in performance-based digital marketing
and technology. Founded in Sweden in 1999, Tradedoubler pioneered affiliate
marketing in Europe and remains the most successful pan-European performance
marketing company, combining strategic international insight with detailed in
-country expertise. It helps 2,000 advertisers achieve their business goals
through its high quality network of 140,000 publishers and was the first to
offer an integrated e- and m-commerce offering to help advertisers extend their
online programmes to users on mobile devices.

Tradedoubler is committed to close collaboration with each customer, helping
them to generate revenue and succeed on a national and international scale.
Among Tradedoubler’s advertisers are American Express, ClubMed, Disney, Expedia
and CDON. The share is listed on Nasdaq OMX on the Stockholm Exchange. More
information can be found on www.tradedoubler.com

Tiivistetysti Tradedoubler ilmoittaa siis:

 • kaikki pohjoismaiden toiminnot hoidetaan jatkossa Tukholmasta käsin
 • Suomen konttori suljetaan
 • työntekijöitä irtisanotaan (Helsingissä ja Kööpenhaminassa)
 • hallintoa keskitetään entisestään Telfordiin Iso-Britanniaan
 • kaikki kampanjat integroidaan affiliate-liiketoimintaan

Tradedoubler ilmoitti aiemmin tässä kuussa etsivänsä lisää rahaa markkinoilta joukkovelkakirjan kautta. Lisäksi viikko sitten koko konsernin talousjohtaja (CFO) Jonas Ragnarsson irtisanoutui.

Linkkejä reaktioihin Ruotsin lehdissä:

Popularity: 3% [?]

Markus Ossi - 7. marraskuuta 2013

Olen huomannut, että todella moni bloggaaja käyttää affiliate-linkkejä väärin. Affiliate-linkkejä kuuluu käyttää niin, että kun saat linkin affiliate-verkolta, sinun tulee linkittää sivuiltasi tai blogistasi mainostajan sivuille tismalleen sillä linkillä, minkä sait.

Oletetaan, että haluan mainostaa omalla Tarkkamarkka-nimisellä sivustollani Ostohyvitys.fi-palvelun kampanjaa, jossa jokainen palvelua kokeileva käyttäjä saa ilmaisen suklaalevyn. Tämä kampanja on auki Tradetrackerin affiliate-verkossa.

OIKEA TAPA HAKEA JA KÄYTTÄÄ AFFILIATE-LINKKIÄ

Minun oman sivustoni nimi on Tarkkamarkka.

Hakeakseni affiliate-linkin tähän kampanjaan, minun tulee ensin liittyä Tradetrackerin affiliate-verkkoon ja hakea Ostohyvitys.fi-mainostajan kampanjaan. Kun olen tehnyt tämän, voin hakea itselleni affiliate-linkin tähän kampanjaan klikkaamalla:

Mainosmateriaali ja työkalut -> Linkkigeneraattori

ja valitsemalla sen jälkeen alasvetolistasta julkaisusivuston (oman blogini), sitten kampanjan (Ostohyvitys.fi) ja kirjoittamalla kohde-URL:ksi mainostajan sivun, jolle haluan linkittää. Tässä tapauksessa tämä olisi http://www.ostohyvitys.fi/ilmainensuklaa

Lopuksi klikkaan nappia, jossa lukee Luo ja saan oman affiliate-linkkini kampanjasivulle, joka on: http://www.ostohyvitys.fi/alennus/?tt=5792_12_55818_&r=%2Filmainensuklaa

Tradetrackerin syvälinkki

Tradetrackerin syvälinkki

Jos lukijani klikkaavat tätä linkkiä, asetetaan heidän selaimeensa eväste. Tämän perusteella mainostaja tunnistaa, että nämä kävijät tulivat minun blogistani.

VÄÄRÄ TAPA HAKEA JA KÄYTTÄÄ AFFILIATE-LINKKIÄ

Olen huomannut, että aivan älyttömän moni bloggaaja tekee niin, että he klikkaavat oman affiliate-linkkinsä auki ja kopioivat sitten linkin selaimen osoitepalkista. Mikäli teet näin, et saa mainostajalta rahaa.

Jos esimerkiksi klikkaisin oman affiliate-linkkini http://www.ostohyvitys.fi/alennus/?tt=5792_12_55818_&r=%2Filmainensuklaa auki, päädyn sivulle, jonka osoite on http://www.ostohyvitys.fi/ilmainensuklaa?source=TT&def=55818&ttdata=12%3A%3A55818%3A%3A%3A%3A%3A%3A1383816569.

Tämä ei ole enää affiliate-linkki ja jos lukijani liittyvät tuon linkin kautta Ostohyvitys.fi-palveluun, en tule saamaan siitä rahaa itselleni.

Väärä tapa napata affiliate-linkki!

Väärä tapa napata affiliate-linkki!

Affilite-linkit toimivat siten, että kun niitä klikkaa, asetaan linkkiä klikkaavaan selaimeen eväste. Tämän evästeen perusteella mainostaja tunnistaa, että kävijä on tullut mainostajan sivuille sinun blogistasi. Jos klikkaat omaa affiliate-linkkiäsi ja laitat sitten selaimen osoitepalkista tulevan lopputuloksen blogiisi, asettuu eväste vain sinun omaan selaimeesi.

En tiedä lukeeko tätä juttua ikinä kukaan, mutta ainakin yritin. Olen kuullut todella monta tarinaa aloittavilta bloggaajilta, jotka ovat sanoneet minulle, että eivät ole saaneet mitään rahaa affiliate-mainonnalla. Valitettavan monessa tapauksessa kysymys ei ole ollut mistään muusta kuin siitä, että bloggaaja ei ole osannut käyttää affiliate-linkkejä oikein.

Ps. Affiliate-linkkien hakeminen tapahtuu eri tavalla eri affiliate-verkoissa. Näyttämäni esimerkki pätee Tradetrackerissa, mutta esimerkiksi Tradedoublerissa linkit haetaan eri tavalla.

Popularity: 3% [?]

Markus Ossi - 22. lokakuuta 2013
Tilitoimistotarjousten analyysi

Tilitoimistotarjousten analyysi

Vaihdoin juuri tilitoimistoani ja oletan, että oikean tilitoimiston valinta on ongelma, joka löytyy aika monelta muultakin yrittäjältä. Ajattelin jakaa vähän vinkkejäni tilitoimiston valintaan puhtaasti omien kokemuksieni pohjalta.

Aiempi tilitoimistoni oli eri paikkakunnalla ja halusin vaihtaa paikalliseen toimistoon. Käytännössä tein niin, että pyysin tarjousta kaikilta Taloushallintoliiton toimistoilta Hämeenlinnassa, joiden toimiala ei ollut rajattu esimerkiksi kiinteistöjen kirjanpitoon. Kaiken kaikkiaan tällaisia toimistoja löytyi Hämeenlinnasta kymmenen kappaletta.

Tilitoimistolle lähetettävässä tarjouspyynnössä on hyvä kertoa omat yhteystiedot:

 • nimi
 • asema
 • yritys
 • toimiala
 • osoite ja postitoimipaikka
 • puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Tämän lisäksi kannattaa heti kertoa onko yritys jo toiminnassa vai aloittava yritys. Jos yritys on jo toiminnassa, tarjouspyyntöön on syytä laittaa:

 • y-tunnus
 • työntekijöiden määrä
 • edellisen ja nykyisen tilikauden liikevaihto
 • myynti- ja ostolaskujen lukumäärä kuukaudessa

Tarjouspyynnössä kannattaa lisäksi kertoa mikäli yrityksellä on käytössä omia järjestelmiä:

 • kirjanpitoon
 • myyntilaskutukseen
 • myyntireskontraan
 • ostoreskontraan
 • palkanlaskentaan

Tarjouspyynnössä kannattaa myös selventää, että haluaako tarjouspyyntöä pelkästä kirjanpidosta, verotuksesta ja tilinpäätöksestä vai lisäksi myös osto- ja myyntireskontrasta ja palkanlaskennasta.

Lisäksi jo tarjouspyynnössä voi selventää, että haluaako, että taloushallinto hoidetaan sähköisesti vai perinteiseen tapaan paperilla.

Halusin itse nimenomaisesti, että kirjanpitoni hoidetaan perinteiseen tapaan eikä sähköisesti. Syynä tähän on, että yritykseni ei pääasiassa lähetä laskuja itse ja ostan kaikki palvelut pääasiassa ulkomailta luottokortilla.

Sain omaan tarjouspyyntööni vastauksia kahdeksan kappaletta. Tarjousten erot tulivat lähinnä siitä, että tarjottiinko minulle sähköistä vai perinteistä taloushallintoa sekä siinä, että oliko tarjous kiinteällä kuukausiveloituksella vai perustuiko se vienteihin. Vientien määrähän on karkeasti kaksi kertaa tositteiden määrä eli:

viennit = (myyntilaskut + ostolaskut + matkalaskun kuitit) x 2

Tämän yhtälön saa muuten todistaa vääräksikin. Omassa firmassani myyntilaskuja on keskimäärin 11 kappaletta ja ostolaskuja 15 kappaletta. Lisäksi teen itse matkalaskun matkoista, joita teen n. 2 kertaa viikossa. Tästä on tullut noin 80 vientiä.

Saamieni tarjousten hintahaitari oli varsin suuri. Kuukausihinnat vaihtelivat 100 – 400 euron välillä. Kalleimpia hinnat olivat sähköistä taloushallintoa tarjoavilla toimistoilla. Laskin, että tällaisen sähköisen taloushallinnon toimiston kanssa tilitoimiston laskutus vuodessa olisi noin 4000 – 5000 euroa tilinpäätös mukaan lukien.

Kaikki tarjoukset saatuamme teimme toimistoista taulukon, johon merkitsimme:

 • tuntihinnan
 • vientihinnan
 • palkanlaskennan hinnan
 • muut kulut

Näiden pohjalta laskimme sitten arvioidun kuukausittaisten kokonaishinnan kullekin toimistoille. Karsimme tarjoukset kolmeen parhaaseen, joista sitten soitin kaikille tutuille yrittäjille Hämeenlinnassa ja kysyin kommentteja. Kolmesta listasta kahta suositeltiin lämpimästi ja yhtä suositeltiin välttämään kuin ruttoa. Kahden suositellun ja hyvän toimiston väliltä valitsin sitten toisen.

Tässä omat vinkkini. Myös Suomen Yrittäjät ovat listanneet sivuilleen pari vinkkiä tilitoimiston valintaan. Tarjouspyynnön tekemisessä käytin apuna erään tilitoimiston tarjouspyyntölomaketta.

Popularity: 3% [?]

Markus Ossi - 21. lokakuuta 2013
Affiliate-markkinoinnin opas

Affiliate-markkinoinnin opas

Monet teistä ovat jo tilanneet ja lukeneet aiemman oppaani affiliate-markkinoinnista julkaisijoille. Koska aiheelle oli kova kysyntä, olen nyt kirjoittanut oppaan affiliate-markkinoinnista verkkokauppiaille.

Tämän oppaan lukemalla opit:

 • Mitä affiliate-markkinointi on
 • Mitä affiliate-verkon valinnassa pitää huomioida
 • Mitkä ovat affiliate-verkkojen hinnoittelumallit
 • Miten affiliate-ohjelman komissio asetetaan
 • Miten affiliate-ohjelman säännöt kirjoitetaan
 • Miten julkaisijoita rekrytoidaan
 • Miten julkaisijoita motivoidaan

Kerron oppaassa myös 7 suosituinta tapaa, joilla affiliate-julkaisijat Suomessa hankkivat itselleen ansiottomia komissioita osaamattomien affiliate-mainostajien kustannuksella.

Oppaassa on 37 sivua ja se on taitettu näytöltä luettavaksi PDF-kirjaksi. Oppaan hinta on normaalisti 249 euroa, mutta tarjoan oppaan tämän viikon aikana tilaaville alennettuun hintaan 199 euroa. Mikäli haluat ostaa oppaan alennettuun hintaan, laita minulle sähköpostia osoitteeseen markus.ossi@frugal.fi.

Annan oppaalle myös tämän viikon ajan 100 % tyytyväisyystakuun. Mikäli opas ei jostakin syystä miellytä ja laitat minulle viestiä 14 päivän kuluessa, saat rahasi takaisin.

Hinnat alv 0 %.

Popularity: 3% [?]

Markus Ossi - 30. syyskuuta 2013
Muotibloggaajan elämä?

Muotibloggaajan elämä?

Avaan tässä jutussa vähän sitä, miten muotibloggaaja voi Suomessa tehdä blogillaan rahaa. Nämä vinkit pätevät muotiblogeihin, mutta ovat sovellettavissa esim. fitness-blogeihinkin.

1. Blogiverkot

Vaivattomin tapa tehdä rahaa blogilla on päästä mukaan johonkin blogiverkkoon. Suomessa toimivia muotiblogille sopivia blogiverkkoja ovat esimerkiksi:

Indiedays tarjoaa muoti- ja lifestyle-bloggaajille myös kevyempänä vaihtoehtona omaa Indiedays Inspiration -verkkoaan.

Blogiverkkoihin ei kuitenkaan yleensä haeta vaan niihin kutsutaan. Toisin sanoen blogiverkoista ei ole hirveästi apua sellaiselle bloggaajalle, jonka blogi ei vielä ole kaikkien huulilla.

2. Affiliate-linkit

Blogiverkkojen ulkopuolisten muotiblogien tuloista merkittävä osuus tulee muodin verkkokauppojen affiliate-linkeillä. Mainostettavista verkkokaupoista suosituin vaikuttaisi olevan Nelly.com.

Rajusti yksinkertaistaen affiliate-linkit toimivat siten, että jos linkität blogistasi Nellyn affiliate-linkillä Nellyn sivuilla myynnissä olevaan 924,95 euron hintaiseen Canada Goose Expedition Parka -takkiin, saat itsellesi 92,49 euroa joka kerta kun joku lukijasi käy ostamassa tuon takin Nellystä.

Affiliate-linkit ovat osa affiliate-markkinointia, jossa bloggaajalle maksetaan komissio bloggaajan verkkokaupalle tuottamasta myynnistä. Affiliate-markkinointia tehdään yleensä affiliate-verkkojen kautta. Esimerkiksi Nellyn affiliate-linkkejä saa omaan blogiin liittymällä Tradedoubler-nimiseen affiliate-verkkoon julkaisijaksi.

Käytännössä Nellyn mainostaminen affiliate-linkeillä tapahtuu seuraavasti:

1. Hae julkaisijaksi Tradedoublerin affiliate-verkkoon osoitteessa: http://publisher.tradedoubler.com/public/aSignup.action?language=fi&country=FI

 2. Kun sinut on hyväksytty julkaisijaksi Tradedoublerin affiliate-verkkoon, hae julkaisijaksi Nellyn ohjelmaan

3. Kun Nelly hyväksyy sinut julkaisijaksi ohjelmaansa, kirjoita blogiisi blogijuttuja Nellyn alennuskoodeista, alennusmyynneistä ja ala tehdä Nelly-kollaaseja niin, että linkität blogijutuista Nellyn sivuille oman affiliate-linkkisi kautta

Lukijan klikatessa affiliate-linkkiäsi hänen selaimeensa asetetaan eväste. Tämän evästeen avulla verkkokauppa tunnistaa, että lukija on tullut verkkokauppaan julkaisijan blogisi kautta. Mikäli lukijasi ostaa jotakin affiliate-linkin klikkaamisen jälkeen mainostajan verkkokaupasta tilittää mainostaja tästä sinulle korvauksen. Käytännössä et siis tule saamaan komissioita lukijoidesi kaikista Nelly-ostoksistasi vaan ainoastaan niiden lukijoidesi ostoksista, joiden selaimesta löytyy ostohetkellä sinun affiliate-linkkiäsi klikkaamalla saatu affiliate-verkon eväste.

Nellyn lisäksi myös monilla muilla muodin verkkokaupoilla on affiliate-ohjelma. Periaatteessa verkkokaupoilla voi olla omakin affiliate-ohjelma, mutta selkeästi suurin osa verkkokaupoista tarjoaa affiliate-ohjelman jonkun affiliate-verkon kautta. Muotibloggaajan kannalta tärkeimmät Suomessa toimivat affiliate-verkot ovat Tradedoubler ja Tradetracker *. Suosittelen ehdottomasti molempiin verkkoihin liittymistä. Blogin kävijämäärien kasvaessa kannattaa liittyä myös brittiläisiin ja saksalaisiin affiliate-verkkoihin, joiden kautta blogiin saatavien verkkokauppojen määrää voi kasvattaa.

3. Sponsoroidut blogipostaukset

Sponsoroidut blogipostaukset ovat blogijuttuja, joissa mainostat lukijoillesi jonkun yrityksen tuotteita tai palveluita. Sponsoroituja blogipostauksia ostavat verkkokauppojen lisäksi muotiblogeista esimerkiksi vaatekaupat, kampaamot ja kylpylät.

Sponsoroidun blogipostauksen yhteyteen kannattaa pyytää mainostajalta jotakin alennuskoodia, kilpailua tai tarjousta, joka on suunnattu vain oman blogin lukijoille. Näin sponsoroidustakin blogipostauksesta on välitöntä hyötyä blogin lukijoille.

Olen kuullut, että jotkut yritykset vaativat sponsoroidun blogikirjoituksen ehtona, että lukijoille ei saa kertoa, että kysymyksessä on mainos. Itse en tällaiseen lähtisi vaan kertoisin aina lukijoille, että kysymyksessä on yhteistyö.

Sponsoroidusta blogikirjoituksesta maksettava hinta riippuu täysin siitä, että kuinka arvokkaana mainostaja blogisi näkee. Eniten tähän vaikuttaa blogisi lukijamäärä. Pienemmille blogeille tarjotaan yhteistyöstä palkkioksi yleensä lahjakorttia, mutta jos blogillasi on tuhansia lukijoita voit saada blogipostauksista myös käteistä rahaa.

4. Linkkien myyminen

Monille bloggaajille alkaa tulla tarjouksia linkkien ostajilta heti kun blogi on saanut muutamia linkkejä. Linkkien ostajat ovat yleensä ulkomaisia yrityksiä, jotka ostavat linkkejä kasino- tai uhkapeliaiheisille sivuille. Tyypillisessä tarjouksessa bloggaajaa pyydetään lisäämään sivulle artikkeli, jossa on linkkejä muutamalla uhkapeliaiheisella avainsanalla jollekin uhkapelisivulle sekä lisäksi muutama muu linkki esimerkiksi viranomaisten sivuille.

Uhkapeliyritysten tavoitteena on nostaa oman sivustonsa hakukonesijoituksia linkitettävillä avainsanoilla. Tällaisten artikkelien julkaisusta maksetaan 10 eurosta aina tuhansiin euroihin. Aloittelevalle bloggaajalle linkkien myyminen voi vaikuttaa hyvältäkin diililtä. Linkkien myymisen ongelmana on, että ne voivat alentaa oman blogin hakukonesijoituksia. Mikäli blogin liikenne ei tule hakukoneista ei linkkien myymisessä ole yleensä mitään ongelmaa.

Suoraan uhkapelisivuille myydyt linkit voidaan kuitenkin katsoa Suomessa laittomaksi uhkapelien mainostamiseksi. Tällaiset artikkelit ja niiden julkaiseminen omassa blogissa ei todennäköisesti myöskään tarjoa mitään blogin lukijoille.

5. Bannerimainonta

Monet aloittelevat bloggaajat ajattelevat, että blogien tulot tulevat mainosbannereista. Kävijämääriltään suurissa blogiverkkojen blogeissa tämä pitääkin paikkansa. Merkittävien banneritulojen saaminen edellyttää kuitenkin sitä, että blogilla on vähintään useita tuhansia lukijoita viikossa.

Ei siis kannata ihmetellä, että miksi blogi ei tuota rahaa vaikka laittaa sivupalkkiin mainosbannereita affiliate-verkon kautta.

6. Ilmaiset tuotenäytteet, matkat ja lahjakortit

Varsinaisen rahavirran lisäksi yritykset ostavat muotiblogeista näkyvyyttä ilmaisilla tuotenäytteillä ja erilaisilla lahjakorteilla.

Verot

Riippumatta siitä, että millä tavalla myyt mainontaa blogistasi tuloista pitää aina maksaa veroa. Mikäli tulosi ovat pieniä riittää, että ilmoitat ne joka vuosi verottajalle veroilmoituksen yhteydessä. Myyntitulojen kasvaessa noin 10 000 euroon vuodessa pitää tuloista alkaa maksaa myös arvonlisäveroa. Tässä vaiheessa sinun on myös hankittava itsellesi y-tunnus eli perustettava yritys. Tässä vaiheessa suosittelen avun kysymistä joko verotoimistosta tai Uusyrityskeskuksesta.

Yksi kätevä tapa hoitaa esimerkiksi sponsoroitujen blogikirjoituksen myyminen on laskuttaa mainostajaa jonkin laskutusosuuskunnan kautta. Tällöin laskutusosuuskunta huolehtii puolestasi verojen ja muiden viranomaismaksujen maksamisesta. Suomessa toimivia laskutusosuuskuntia ovat esimerkiksi Eezy sekä Ukko.fi *. Myös joillakin oppilaitoksilla on tarjota laskutusosuuskuntia opiskelijoidensa käyttöön.

Tässä omat nopeat vinkkini aiheesta. Kommentteja ja kysymyksiä saa heittää. Huomautuksena, että ei, en ole itse muotibloggaaja vaan oma blogini käsittelee talousasioita. Muotiblogit vain tuntuvat olevan se blogien tyyppi, joiden tuloista kaikki ovat aina kiinnostuneita.

Popularity: 4% [?]

Markus Ossi - 25. syyskuuta 2013

Olen jo joskus aiemminkin kirjoittanut blogiverkoista tänne blogin puolelle, mutta ajattelin kirjoitella aiheesta uudelleen nyt kun näitä uusia verkkoja on syntynyt melko runsaasti. Tämä kirjoitus on on muuten muunnelma ”Näin tienaat rahaa blogillasi” -oppaan yhdestä luvusta.

Oman määritelmäni mukaan blogiverkot ovat yrityksiä tai yhteisöjä, jotka kokoavat monta blogia ”saman katon alle”. Blogiverkkoon siirtyessään blogit siirtyvät yleensä myös yhteisen verkkotunnuksen alle. Jotkut blogiverkot toimivat kuitenkin niinkin, että bloggaajien blogit pitävät edelleen omat osoitteensa esim. Blogspot-palvelussa.

Itse luen blogiverkoiksi muun muassa seuraavat yritykset ja yhteisöt:

 • Indiedays
 • Re:fashion
 • Kideblogit
 • Bellablogit
 • Casablogit
 • Mycosmo.fi (Sanoma)
 • Costumen ja Divaanin blogit (Bonnier)
 • Lily.fi (A-lehdet)
 • Ellit.fi (Otava)
 • Fitfashion.fi

En ole itse ollut ikinä bloggaajana mukana blogiverkossa (voisin kyllä nykyään tuota harkitakin), mutta olen ollut aika paljon blogiverkkojen ja blogimainonnan kanssa tekemisissä oman blogini sekä nykyisen työni kautta. Käyn seuraavassa läpi blogiverkkojen hyviä ja huonoja puolia bloggaajan näkökulmasta.

Vapaus keskittyä bloggaamiseen

Blogiverkkojen paras puoli on omasta mielestäni bloggaajan vapaus keskittyä bloggaamiseen. Toisin kuin affiliate-mainonnalla ansaitsevan bloggaajan, blogiverkossa olevan bloggaajan ei tarvitse miettiä, että paljonko blogijuttu tuo liikennettä, konversioita ja myyntiä.
Blogiverkossa oleva bloggaaja syyllistyy myös harvemmin piilomainontaan tai affiliate-linkkien tuputtamiseen lukijoilleen.

Taatut tulot

Blogiverkot tarjoavat blogiverkkoon liittyvälle pienelle bloggaajalle yleensä jonkin kiinteän kuukausittaisen korvauksen, jonka edellytyksenä voi olla esimerkiksi tietty määrä blogijuttuja kuukaudessa.

Vaikka korvaus ei olisikaan absoluuttisesti kovin suuri, voi samaan tulotasoon pääsemiseen kestää blogiverkon ulkopuoliselta bloggaajalta kuukausia tai jopa vuosia.

Välitön statuksen kasvu

Väittäisin, että esimerkiksi Indiedays-blogiverkkoon liittyvän muotibloggaajan status nousee välittömästi blogiverkkoon liittymisen myötä niin lukijoiden kuin mainostajienkin silmissä.

Blogiverkon tuki tekniikalle ja ulkoasulle

Blogiverkkoon liittyessään bloggaaja pääsee samalla blogiverkon teknisen tuen hellään huomaan. Bloggaajan ei tarvitse enää itse huolehtia bloginsa hakukoneoptimoinnista, palvelintiloista tai muista teknisistä asioista.

Lisäksi monet blogiverkot tarjoavat bloggaajilleen mahdollisuuden hyödyntää graafisten suunnittelijoiden palveluita, jotka suunnittelevat blogille yleensä uuden logon, ylätunnisteen sekä kauniin, ammattimaisen ulkoasun.

Pääsy tilaisuuksiin

Blogiverkon myötä bloggaajalle avautuu samalla pääsy kiinnostaviin oman alan tilaisuuksiin. Muotibloggaajat voivat päästä esimerkiksi muotinäytöksiin, vierailulle vaateverkkokauppojen luokse sekä saada kutsuja elokuvien kutsuvierasnäytöksiin.

Mahdollisuus lisätuloihin kampanjoiden kautta

Blogiverkot tarjoavat myös bloggaajille mahdollisuuden hankkia lisätuloja mainosyhteistyön kautta. Kauneusbloggaajasta voidaan tehdä esimerkiksi video, jossa bloggaaja esittelee kauneudenhoitotuotteita korvausta vastaan. Bloggaajan kampanjoista saama korvaus riippuu toki verkosta. Toiset verkot antavat bloggaajalle prosentuaalisen osuuden kampanjan tuotosta, toisissa verkoissa bloggaajan lisätuotto rajoittuu kampanjan kautta saatuihin ilmaisiin tuotteisiin ja lahjakortteihin.

Olemme esimerkiksi Ostohyvitys.fi-palvelun blogikampanjoissa tarjonneet bloggaajille mahdollisuuden kokeilla bonusten keräämistä palvelumme kautta. Olenpa tehnyt eräälle bloggaajalle jopa sellaisen diilin, että jos hän tuo meille tietyn määrän uusia käyttäjiä ostan hänelle Chanelin käsilaukun. (Ps. tarjous on edelleen voimassa)

Joku muu hoitaa mainosmyynnin

Taloudellisesta näkökulmasta blogiverkkojen hienoja puolia on, että ainakin teoriassa blogiverkko huolehtii mainosmyynnistä bloggaajan puolesta. Jokainen suoraa mainosmyyntiä yrittänyt tietää, että mainostajien kanssa neuvottelemisessa kestää usein kauan. Lisäksi mainostajat voivat pyrkiä hyödyntämään aloittelevan bloggajaan tietämättömyyttä oikeista hinnoista. Joskus taas mainosmyyntiä aloitteleva bloggaaja voi esittää mainostajille täysin realistisia hintapyyntöjä.

Blogiverkot pystyvät myös suuremman mittakaavansa ansiosta tekemään diilejä sellaisten mainostajien kanssa, jotka eivät ikimaailmassa tekisi suoria diilejä yksittäisen bloggaajien kanssa. Blogiverkko myös hoitaa laskutuksen, sopimusasiat sekä mainoskampanjoiden trafikoinnin ja projektinhallinnan keskitetysti bloggaajan puolesta.

Blogiverkoissa voi toki olla myös huonoja puolia.

Tiukat sopimusehdot

Joillakin blogiverkoilla on hyvin tiukat sopimusehdot uusille bloggaajille. Blogiverkot voivat esimerkiksi rajoittaa bloggaajan oikeutta tehdä suoria mainossopimuksia kiinnostuneiden yritysten kanssa tai kieltää bloggaajaa kirjoittamasta muihin medioihin tai muille sivustoille.

Lisäksi varsinkin nuoren tai aloittavan bloggaajan voi olla hankala arvioida, että onko tarjottu sopimus reilu ja oikeudenmukainen. Bloggaajalle voi myös tulla yllätyksenä, että sopimus on oikeasti sopimus, jonka mukaan asiat hoidetaan.

Mainostulot menevät blogiverkolle

Blogiverkossa mainostulot menevät yleensä suoraan blogiverkolle, joka jakaa niistä bloggaajan ja blogiverkon väliseen sopimukseen perustuvan osuuden bloggaajalle. Näin ei kuitenkaan aina välttämättä ole vaan joissakin tapauksissa blogiverkon ja bloggaajan suhde voi muistuttaa enemmin toimittajan ja sanomalehden suhdetta.

Blogiverkko voi saada bloggaajan liikenteen ja brändin veloituksetta

Monet bloggaajat eivät välttämättä ymmärrä, että heidän blogillansa on arvoa myös itsessään ilman blogiin kirjoitettavia juttuja. Kymmeniä tuhansia uniikkeja kävijöitä viikossa vetävä blogi on media itsessään ja sen nimi on brändi. Blogin arvo ei ole siis pelkästään sinne kirjoitettavissa jutuissa vaan sillä on myös muuta arvoa.

Vähäisemmät mahdollisuudet vaikuttaa omiin tuloihin

Bloggaajan tulojen maksimoinnin näkökulmasta blogiverkon huonoin puoli on, että blogiverkossa olevalla bloggaajalla on vähäisemmät mahdollisuudet vaikuttaa omiin tuloihinsa kuin itsenäisellä bloggaajalla.

Blogiverkot esimerkiksi myyvät edelleen mainostilaa pääasiassa näyttöpohjaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että mainostajat maksavat blogiverkolle jokaisesta mainostajan mainoksen nähneestä silmäparista hinnan, jota yleensä korjataan perustuen mainoksiin tulleiden mainosklikkausten määrään.

Blogiverkon ulkopuolisten itsenäisten bloggaajien tuloista valtaosa taas voi tulla affiliate-mainoksista. Affiliate-mainonnassa bloggaaja itse voi vaikuttaa hyvin vahvasti omiin tuloihinsa hankkimalla blogiinsa enemmän parhaiten konvertoivaa liikennettä.

Blogiverkossa olevalla bloggaajalla on myös vähäisemmät mahdollisuudet laajentaa tulojansa tai sivustoansa blogin ulkopuolelle. Joillakin aloilla bloggaajan tuloista valtaosa voi tulla esimerkiksi Facebook-sivujen tai uutiskirjeen kautta. Blogiverkossa tällaisten uusien tulolähteiden synnyttäminen voi olla hankalampaa.

Tiivistelmä

Varsinkin tuoreelle bloggaajalle blogiverkko voi tarjota mahdollisuuden päästä mukaan todella mielenkiintoisiin yhteistyökampanjoihin sekä kasvattamaan omaa blogia (ja omia tuloja) vauhdilla, johon itsenäisellä bloggaajalla ei olisi ikinä mahdollisuutta.

Blogiverkon kanssa sopimusta tehdessä kannattaa kuitenkin olla tarkkana ja vaikka kysyä apua blogiverkoissa jo mukana olevilta vanhemmilta bloggaajilta.

Affiliate-taustani vuoksi olin aiemmin sitä mieltä, että blogiverkot eivät ehkä ole se paras vaihtoehto ainakaan silloin, jos tavoitteena on rahan tekeminen omalla blogilla. Olen kuitenkin pikkuhiljaa lämmennyt blogiverkoille enemmän ja enemmän ja harkitsin aiemmin tänä vuonna jopa hyvin vakavasti oman blogini siirtämistä blogiverkon alle. Tällä hetkellä olen jopa hieman kateellinen blogiverkoissa oleville bloggaajille tarjotuista yhteistyökampanjoista. Ilmainen matka New Yorkiin tai Thaimaahan kelpaisi minullekin!

Popularity: 3% [?]

Markus Ossi - 2. elokuuta 2013

Minulla on ollut viimeiset pari vuotta jatkuva tarve koodaustyövoimalle kaikenlaisiin sekalaisiin projekteihin. Yleensä näissä projekteissa on kysymys kokonaisten verkkosivujen tai verkkosivujen pienten osien tekemisestä. Yritin aluksi ostaa koodausta ohjelmistokehitysfirmoilta sekä mainostoimistoilta. Haasteena erityisesti mainostoimistojen kanssa asioidessa kuitenkin on, että jos heille sanoo sanan verkkosivusto saa käteensä tarjouksen, jonka hintalappu on tyypillisesti noin 2500 euroa ja jossa tarjotaan, että he tekisivät viiden alisivun verkkosivut uudella ilmeellä ja lisäksi voisivat vielä tarjota päälle Google AdWords -klikkejä 1000 euron paketin. Tämä ei ole ”aivan” sitä mitä yleensä haen.

Parhaimmaksi vaihtoehdoksi onkin osoittautunut freelance-koodareiden hakeminen, yleensä ulkomailta. Jos työ on kunnolla määritelty (katso edellinen postaukseni) voi jonkun pienen portlet-tyyppisen komponentin saada hyvinkin halvalla. Viimeksi viime viikolla ostimme yhden projektin 20 dollarilla ja työn jälki oli erinomaista. Tarjouksia tuli alle vuorokaudessa viisi kappaletta ja työ oli valmis alle 24 tunnissa tarjouspyynnön jättämisestä.

Haasteita aiheuttavat lähinnä eri kieli ja ääkköset. Usein ylimääräiseksi työvaiheeksi tulee se, että speksi pitää tehdä englanniksi, samoin mockupit. Työn valmistuttua nämä pitää sitten erikseen kääntää tai käännättää suomeksi. Tämänkin voi kuitenkin halutessaan ulkoistaa.

Tässä joitakin paikkoja, joista ulkoistettua koodaustyövoimaa voi hakea:

Ulkomaisista palveluista ehdoton suosikkini on Elance.

Suomesta koodausta voi yrittää ostaa Nerot.fi-palvelusta sekä etsimällä sopivaa henkilöä Freelanceri.info-palvelun kautta.

Yksi mitä vielä olen kaipaillut on paikka, josta löytäisin hyviä web designereita. Jos tiedät mistä web designereita kannattaisi hakea niin olen kiitollinen vinkeistä.

 

 

Popularity: 4% [?]

Markus Ossi - 1. elokuuta 2013

Kävin viikonloppuna läpi jotain vanhoja muistiinpanojani vuosien takaa ja huomasin, että olen käyttänyt elämästäni melkoisen suuren osan miettiessäni, että miten verkkosivuston määrittely kannattaisi tehdä.

Tein ensimmäisen HTML-sivuni joskus vuoden 1995 tienoilla. Tuota ennen olin harrastanut jo ohjelmointia ja tehnyt tietokoneiden asennuksia, joten minulla oli tausta varsin hyvin hallussa. Vaikka en ole ikinä ollut varsinainen koodari olen kuitenkin päätynyt tekemään aika monen verkkopalvelun määrittelyn ja joskus jopa vetämään ohjelmistoprojekteja.

Määrittelydokumenttien tekemisen tarkoituksena pitäisi olla välittää tilaajan haaveet sivustoa toteuttaville koodareille.

Aika usein määrittelydokumentteja käytetään myös tarjouspyynnön liitteenä. Mikäli määrittelydokumentteja ei ole tai ne ovat sekavia tai puutteellisia, vetää koodarifirman myyjä hinnan hatusta aiempien vastaavien projektien perusteella. Tässä ei ole mitään vikaa niin kauan kuin projekti ei ajaudu ongelmiin.

Jos ongelmia tulee päädytään usein absurdiin tilanteeseen, jossa tilaaja ja myyjä tappelevat siitä, että ovatko tilaajan koodarit toteuttaneet määrittelydokumentin, jolla ei pahimmillaan ole mitään tekemistä tilaajan todellisien tarpeiden kanssa. Absurdiksi nämä väittelyt tekee se, että määrittelydokumentteja ei välttämättä ennen tätä hetkeä ole lukenut kukaan muu kuin dokumentin kirjoittamisen vastuulleen henkilö.

Määrittelydokumenttien kirjoittaminen katsotaan lisäksi usein niin epämiellyttäväksi, että se sysätään jollekin ulkopuoliselle konsultille tai kesätyöntekijälle, jolla ei ole minkäänlaista ymmärrystä tilaajan liiketoiminnasta.

Nykyään minulla on määrittelydokumentteja kirjoittaessani siitä kiitollinen tilanne, että olen itse projektien omistaja, herra ja hidalgo. Voin siis tasan itse päättää mitä dokumenttiin kirjoitan ja mitä ominaisuuksia sivustoon haluan.

Määrittelydokumentista voi tehdä vaikka kuinka pitkän ja tarkan, mutta jos määrittelydokumentissa on liikaa tekstiä sitä ei lue kukaan. Liian pitkä määrittely voi kieliä myös siitä, että projekti on liian laaja ja se pitäisi hankkia osissa tai kuten nykyään muodikkaasti sanotaan ”agilena”. Hyvän määrittelydokumentin merkki on, että se on nopeasti selailtavissa.

Käytän itse pohjana määrittelydokumenttien tekemisessä Joel Spolskyn erinomaista määrittelydokumentin pohjaa. Suosittelen lämpimästi lukemaan tätä speksiä tukevat Joelin kirjoitukset.

Määrittelydokumenttieni rakenne on nykyään tällainen:

 • Johdanto
 • Käyttäjäryhmät
 • Sivuston rakenne
 • Sivumallit
 • Mobiiliversion sivustosta

Johdannossa käyn läpi sivuston tavoitteet. Lisäksi kerron lyhyesti, että miksi sivustoa ollaan rakentamassa, nykytilanteen ja vähän projektin taustaa.

Tämän jälkeen siirryn suoraan käyttäjäryhmiin. Käytännössä kerron yhden ihmisen kautta aina yhden sivuston tärkeimmän ominaisuuden esimerkiksi tähän tapaan:

Milla on 19-vuotias Frugal Oy:n harjoittelija, joka haluaa lisätä alennuskoodisivuille uuden verkkokaupan. Kaupan lisäämiseksi Milla on etsinyt seuraavat tiedot…

Yhdistän siis käyttäjäryhmät ja käyttötapaukset yhdeksi kappaleeksi. Tämän jälkeen esittelen sivuston rakenteen. Piirrän rakenteen auki yleensä MindJet MindManager -ohjelmalla. Sivuston rakenne on yleensä vastannut sivustoissani myös sivuston URL-rakennetta. Sivuston rakenteeseen merkitsen, että mitkä sivut käyttävät mitäkin sivupohjaa (template) tai sivumallia hyväkseen. Seuraavaksi esittelen sivumallit sekä niihin liittyvän toiminnallisuuden. Tässä kohdassa käyn läpi kaikista sivumalleista:

 • syötteet
 • prosessoinnin
 • tulosteet
 • virhetilanteet ja niiden käsittelyn
 • toiminnallisuudet, joita ei vielä toteuteta
 • tekniset huomiot liittyen esimerkiksi laskentakaavoihin, algoritmeihin tai liitäntöihin muihin järjestelmiin

Sivumallien tekemiseen käytän Balsamiq Mockups -ohjelmaa. Viimeinen tärkeä kohta onkin sitten tehdä sivuston rakenteesta ja sivumalleista myös mobiiliversiot. Käytännössä näissä otan pohjaksi Twitterin Bootstrapin tavan hoitaa homma.

Suurimmat haasteet tähän tapaani tehdä määrittelyitä liittyvät siihen, että tällaisen pohjan kanssa hommia tehdessä minun on todella hankalaa ostaa ulkoa älyä siihen miten ja missä sivuston tiedot esitetään. Tuo Balsamiq Mockupsin tuottama kuva on niin voimakas viesti, että web designerit ja koodarit eivät yleensä liiemmin ehdottele edes elementtien paikkojen vaihtamista. Pahimmillaan sivumallista tehdäänkin leiska suoraan.

Tuohon jos jollakin on vinkkejä niin otan mielellään vastaan.

Linkkejä:

Popularity: 3% [?]